sobota 19. prosince 2009

15 Ďábel

Tarotový list XV Ďábel (Velká arkána) má tyto charakteristiky:

Tradiční výklad
Zachycení ve vášních, vzestup temných mocností, osudové zapletení, varování před ochablostí a přehnanými vášněmi, egoismus, špatný vliv, povrchnost, (sebe-)ničící síly, násilí.

Kvalita
Jednat proto vlastnímu přesvědčení. Závislosti. Pouta a zajetí materiálního života. Protiklad ke kartám V Velekněz, VI Zamilovaní. Nemírnost.

Pozadí
Kolektivní stín. Odštěpené části psýché, které se mohou prožívat úplně samostatně a zle. Posedlost, závislosti.

C.G.Jung - citace:
V civilizovaném člověku nahromaděné pudové síly jsou obrovsky destruktivní a o mnoho nebezpečnější než pudy primitiva, který své negativní pudy neustále žije ve skromné míře. Podle toho nemůže žádná válka historické minulosti rivalizovat co do grandiozní odpornosti s válkou civilizovaných národů.


Syntéza - výklad I.

* Karta pozitivní i negativní * Ďábel má být začleněný do procesu individuace * V hlubinné psychologii značí STÍN a závislosti, tělo a sexualitu * Téma: nebát se zla, protože stín není špatný a může být začleněn * Další významy: Falešné Já - prestiž, majetek jsou kvalitou Ďábla * Ďábel je vždy přítomný, a je to něco, co se nemá odmítnout, ale je třeba ho zvědomnit * Dává nám rovnováhu. Je v nás moc stínových nerozvinutých vlastností, které k životu patří *


Syntéza - výklad II.

Při pozorování této karty musíme velmi dobře rozlišovat mezi obrazem, který je nám zprostředkován, a za ním ležícím významem. Tradiční obraz ďábla pochází z pohledu na svět, kterému se dnes vysmíváme nebo který tváří v tvář zlým důsledkům inkvizice odsuzujeme. Udělat tím ale závěr, že ďábel nebo zlo neexistují, by bylo předčasné. Jeho obrazy se v průběhu staletí často měnily, ale ne náš téměř samozřejmý sklon vidět ďábla jen u těch druhých. Je to náš stín nebo také kolektivní stín společnosti.

Musíme se naučit vidět tento stín nejen tam venku, právě u těch druhých, ale že má svou příčinu v nás. Kdo chce poznat svůj stín, ať jednou spočítá všechny vlastnosti a způsoby chování, které na druhých vůbec nemůže vystát. Výsledkem bude zřejmě nejvýstižnější seznam vlastní stínové stránky. To ošklivé na tom je, že je to často právě to profánní, které leží v této oblasti, čímž je pro nás těžké přijmout, že patří k nám.

Abychom se ale osvobodili od těchto řetězců, musíme si je nejprve uvědomit, jen pak je můžeme vyškrtnout. Karta ukazuje stínovou stránku karty VI Zamilovaní: milostný vztah ustrnulý v sexualitě a/nebo v mocenském boji.

Karta symbolizuje všechny zkušenosti, při nichž se prohřešujeme proti našim zásadám, ať je to z vnitřní žádostivosti nebo ze strachu (např. ztratit povolání, když nesplníme očekávání, ačkoli nejsou slučitelná s vlastními zásadami). Poukazuje také na závislosti, v nichž se nacházíme nebo před nimiž jsme varováni (závislosti na lidech, drogách, penězích, ...) - můžou to být jak materiální závislosti, tak i tělesná náruživost, duševní nevolnictví nebo nástrahy vášně. Vášeň sbírat erotické zkušenosti. Vnitřní rozervanost.


Syntéza - výklad III.

Odráží všechno to, co by se mohlo stát nekontrolovanou i neovládanou silou a mocí pod vítězstvím našich vášní a pudů, spolu se sobectvím i touhou po nadvládě nad druhými. Varuje před nebezpečním otrocké oddanosti a zaslepenosti a upozorňuje především na oblast těla, tj. sexuality, sexu, také magie (zavrženíhodné, člověku škodlivé praktiky) a celkově všechny oblasti, kde je nutno kontrolovat sílu a směr jejího užívání (vzhledem k následkům v dalším vývoji lidské bytosti).

Současně pak poukazuje na skutečnost, že v pozitivním případě, když věci shora uvedené bezpečně ovládneme, se vše získané naopak může stát zdrojem naší síly a energie. Ďábel je totiž představitelem moci a síly instinktů a vedle ní naznačuje přitažlivost a osudovost.

Prvořadě je symbolem sexuálního pokušení a dál i zlověstných událostí, které s sebou ve svých negativních aspektech přinášejí ztráty, neúspěch, závislost v jakékoliv podobě, neštěstí a zkázu. Je výzvou k nutnosti učinit důležité rozhodnutí, výzvou k naší sebekontrole, ale přitom k plnému využití našich možností. Pokušením pod tímto listem Velkých arkán se člověk může v životě vyhnout jen velice těžko a obtížně jim odolává obzvláště v sexuální oblasti.

Máme se vyvarovat nezodpovědnosti a pěstovat cílevědomost a sebekontrolu v oblasti, kde zažíváme v běžném životě kvality ďábla. Vyhýbat se unáhlenému, impulsivnímu jednání a násilí.

V intimní sféře citových vazeb Ďábel představuje svazky a spojení charakterizované mocenskými a závislostními vlivy a pouty, zneužívání nadvlády a moci v partnerském vztahu. Ta se zde odehrává ve formě rafinované nadvlády často pod rouškou navenek laskavého, velkorysého jednání a dále v podobě ušlechtilých nabídek ve sférách nejrůznějších typů pomoci.